SMF Tools

Privacyverklaring SMF Tools

Ingangsdatum van deze privacyverklaring
23 mei 2018

 

SMF Tools gelooft sterk in het beschermen van de privacy van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. We vinden het ook belangrijk om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken. In dit document wordt uitgelegd hoe SMF Tools uw persoonsgegevens kan verwerken en welke rechten u hebt in dat verband. We raden u daarom aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

 

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die door SMF Tools BV of zijn gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen (SMF Tools) worden verwerkt wanneer u contact hebt met SMF Tools, zoals wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u de producten of diensten gebruikt die SMF Tools aanbiedt, wanneer u producten of diensten van SMF Tools aanschaft, wanneer u zich inschrijft voor nieuwsbrieven, wanneer u contact opneemt met de klantenondersteuning en wanneer u namens een klant, leverancier of zakenpartner, of als sollicitant, contact hebt met SMF Tools. Dergelijke gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de lokale SMF Tools-entiteit en onder de verantwoordelijkheid van Koninklijke Nedschroef Holding BV, kantoorhoudende aan Kanaaldijk N.W. 75, 5707 LC Helmond, Nederland.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit:
1. waarom we u vragen om uw persoonsgegevens te delen;
2. welke soorten persoonsgegevens we verzamelen;
3. op welke manieren we uw persoonsgegevens verzamelen;
4. hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
5. met wie we uw persoonsgegevens delen;
6. hoe we uw persoonsgegevens beschermen;
7. welke rechten u hebt als een betrokkene;
8. hoe u contact met ons kunt opnemen.

 

1. Waarom we u vragen om uw persoonsgegevens te delen

We vragen u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder meer de volgende doeleinden:

• Informatie ontvangen over producten en diensten van SMF Tools;
• Deelnemen aan onlinegemeenschappen van SMF Tools, waaronder onze sociale mediakanalen/-pagina's en blogs;
• Uw voorkeuren opslaan voor toekomstige interacties en berichten van SMF Tools;
• Ons helpen producten en diensten te ontwikkelen en campagnes te creëren die rond u ontworpen zijn, klantenservices te optimaliseren en voortdurend onze websites te verbeteren;
• Ons helpen om producten en diensten te verbeteren en SMF Tools in staat te stellen om u op de hoogte te houden van, of om u te betrekken bij, het testen van nieuwe producten en diensten;
• Problemen met producten en diensten oplossen;
• Gepersonaliseerde berichten, speciale aanbiedingen en advertenties ontvangen die relevant zijn voor uw persoonlijke interesses, op basis van de informatie die u met ons gedeeld hebt;
• Klantrelaties beheren;
• Toegang tot informatie faciliteren;
• Communicatie verbeteren;
• Klantinteracties analyseren en begrijpen;
• Uw vragen beantwoorden of uw verzoeken met betrekking tot producten en diensten afhandelen, en u informeren over de status daarvan.

 

We zullen uw persoonsgegevens verwerken op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

• Uitvoering van een contract;
• Naleving van een wettelijke verplichting;
• Legitiem belang;
• Uw toestemming.

 

In het algemeen verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor die doeleinden die we aan u hebben doorgegeven. Als we ze gebruiken voor andere (nauw verwante) doeleinden, zullen er aanvullende gegevensbeschermingsmaatregelen worden ingevoerd indien wettelijk vereist.

 

2. Soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen

Wanneer u met ons contact hebt namens een klant, leverancier of zakenpartner van SMF Tools, kunnen we de volgende informatie verzamelen:

• Uw naam;
• Uw e-mailadres;
• Uw telefoonnummer;
• Uw bedrijfsadres;
• Naam en adres van het bedrijf waar u voor werkt.

 

Wanneer u contact hebt met SMF Tools in verband met een wervingsproces, kunnen we om bepaalde persoonsgegevens vragen of deze ontvangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Persoonsgegevens die identificatie van de kandidaat en praktische organisatie mogelijk maken: voornaam, achternaam, adres en land van verblijf, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum;
• Persoonsgegevens die de verificatie van geschiktheids- en selectiecriteria als vastgelegd in de vacatureteksten mogelijk maakt: onderwijs en opleiding (toegekende diploma's), professionele ervaring (functiebenaming, bedrijfsnaam, bedrijfssoort en webadres van bedrijf (optioneel), hoofdtaken en -verantwoordelijkheden), taal- en functiegerelateerde vaardigheden en competenties en interessegebieden.

 

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Uw IP-adres (geanonimiseerd);
• Uw cookie-ID;
• Uw internetbrowser;
• Uw locatie;
• De webpagina's die u bezoekt op onze websites;
• De reclames die u hebt bekeken of waarop u hebt geklikt;

 

Meer in het bijzonder:
• Onze website gebruikt Google Analytics-cookies;
• We zijn een gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google;
• We maskeren het laatste octet van de IP-adressen van websitebezoekers;
• We delen gegevens van websitebezoekers niet met Google;
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 

Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van uw computer wordt overgedragen. Cookies zijn nuttig omdat zij een website in staat stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen, u efficiënt laten navigeren tussen pagina's, uw voorkeuren onthouden en in het algemeen de gebruikerservaring verbeteren.

 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browserinstelling aanpassen zodat dit niet automatisch gebeurt, maar u een melding krijgt telkens wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, onder andere over hoe u kunt zien welke cookies er op uw apparaat zijn geplaatst en hoe u ze kunt beheren en verwijderen met behulp van verschillende soorten browsers.

 

Wanneer u cookies die op SMF Tools-websites worden gebruikt blokkeert of verwijdert, kan het zo zijn dat u de mogelijkheden van de websites niet volledig kunt benutten.

 

3. Verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op diverse manieren delen met SMF Tools, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

• Uw communicatie met SMF Tools. De communicatie kan verband houden met een product of dienst en kan bestaan uit de inhoud van uw vragen aan ons of verzoeken die u aan ons hebt gericht;
• Communiceren met een van onze vertegenwoordigers per e-mail, telefoon of schriftelijk;
• Een product of dienst bestellen;
• Deelnemen aan een sociale media-activiteit in verband met een SMF Tools-actie, zoals klikken op “leuk” of “delen”;
• Cookies die geplaatst worden op uw computer of mobiele apparaat wanneer u onze websites bezoekt;
• Verlening van diensten door SMF Tools;
• Samenwerkingsverbanden ontwikkelen;
• Deelnemen aan beurzen, evenementen of acties;
• Bij het toegang verkrijgen tot de faciliteiten of systemen van SMF Tools.

 

4. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

SMF Tools neemt redelijke stappen om te zorgen dat we uw persoonsgegevens alleen zolang bewaren als noodzakelijk is om de doeleinden als aangegeven in deze privacyverklaring te verwezenlijken of zolang als vereist wordt op grond van een contract of door een toepasselijke wet.

 

5. Uw persoonsgegevens delen met anderen

SMF Tools kan uw persoonsgegevens delen met alle ondernemingen binnen de Nedschroef Groep, voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring.

 

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met derden, zoals:

• Derden die relevant zijn voor de producten en diensten die we leveren;
• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden als beschreven in deze privacyverklaring, zoals IT- (software-) leveranciers, communicatiedienstverleners of andere leveranciers aan wie wij bepaalde diensten uitbesteden.

 

We zullen uw persoonsgegevens alleen aan de hiervoor genoemde derden doorgeven voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden als bepaald in deze privacyverklaring.

 

Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als een gegevensverwerker van SMF Tools, zal SMF Tools een gegevensverwerkingsovereenkomst met deze partij sluiten in strikte overeenstemming met de eisen als vermeld in de AVG.

 

Om u onze producten en diensten te kunnen leveren, kan het noodzakelijk voor ons zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal SMF Tools ervoor zorgen dat de gegevensdoorgifte voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

 

6. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

SMF Tools erkent zijn verantwoordelijkheid om de informatie die u aan ons toevertrouwt te beschermen. Daarom hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze maatregelen beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of openbaarmaking.

 

7. Uw rechten

Zodra u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om toegang te verzoeken tot die informatie. Als u uw rechten wilt uitoefenen, zoals uw recht om persoonsgegevens in te zien, te raadplegen, te corrigeren, bij te werken of te wissen, neem dan contact met ons op. U krijgt ook een afmeldmogelijkheid in onze commerciële berichten aan u. We raden u aan om uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens volledig en actueel te houden.


Uw rechten betreffen onder meer:

• Toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u een verzoek kunt doen om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die uzelf betreffen;
• Corrigeren of rectificeren van uw persoonsgegevens als deze onjuist of onvolledig zijn;
• Uitwissen van de persoonsgegevens die u betreffen;
• Bezwaar maken tegen of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Ontvangen van uw persoonsgegevens, wat inhoudt dat u het recht hebt om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat en dat u het recht hebt om die gegevens te verzenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke;
• Bezwaar maken tegen profilering;
• Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit;
• Uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Als u een van de hiervoor genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met SMF Tools met behulp van de contactgegevens die vermeld staan in deze privacyverklaring.

 

8. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze websites zal altijd de meest actuele versie van de privacyverklaring staan. De meest recente versie zal alle andere versies van deze privacyverklaring vervangen. SMF Tools behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde en uitsluitend naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen door herzieningen te plaatsen. Daarom raden we u aan om deze verklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

 

9. Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u nadere informatie nodig hebt of vragen, suggesties of klachten hebt over de beveiliging en/of verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan schriftelijk contact met ons op via:

 

datasecurity@nedschroef.com

 

of

 

Koninklijke Nedschroef Holding B.V., t.a.v. Group Compliance Officer, Postbus 548, 5700 AM Helmond, Nederland.